Home » ชีวิตดีขึ้นทุกๆ ด้านด้วยการจัดบ้านแค่ครั้งเดียว by Marie Condo
ชีวิตดีขึ้นทุกๆ ด้านด้วยการจัดบ้านแค่ครั้งเดียว Marie Condo

ชีวิตดีขึ้นทุกๆ ด้านด้วยการจัดบ้านแค่ครั้งเดียว

Marie Condo

Published
ISBN :
256 pages
Enter the sum

 About the Book 

เคลดลับ “การจัดบาน” ใหความคิดและชีวิตปลอดโปรงแคทำตามนีแลวคุณจะมองเหนโอกาสดีๆ ทีอยูรอบตัวลองมองไปรอบๆ บานของคุณ คุณเหนโอกาสทีจะมีชีวิตดีขึนเปน 10 เทาไหม?คนเราใชเวลาสวนใหญในชีวิตอยูทีบาน แตหลายคนกลับมองวามันเปนแคทีซุกหัวนอน และมองขาวของภายในบานเปนแคMoreเคล็ดลับ “การจัดบ้าน” ให้ความคิดและชีวิตปลอดโปร่งแค่ทำตามนี้แล้วคุณจะมองเห็นโอกาสดีๆ ที่อยู่รอบตัวลองมองไปรอบๆ บ้านของคุณ คุณเห็นโอกาสที่จะมีชีวิตดีขึ้นเป็น 10 เท่าไหม?คนเราใช้เวลาส่วนใหญ่ในชีวิตอยู่ที่บ้าน แต่หลายคนกลับมองว่ามันเป็นแค่ที่ซุกหัวนอน และมองข้าวของภายในบ้านเป็นแค่ของตกแต่งหรือเครื่องอำนวยความสะดวกเท่านั้นหารู้ไม่ว่าข้าวของเหล่านั้นมีพลังบางอย่างที่สามารถเปลี่ยนชีวิตให้ดีขึ้นได้อย่างน่าอัศจรรย์คนโด มาริเอะ จะแนะนำเคล็ดลับการจัดบ้านที่เรียบง่าย ทรงพลัง และมีหลักจิตวิทยารองรับ ซึ่งไม่เพียงช่วยให้บ้านของคุณหายรกแบบถาวรหลังจากลงมือจัดบ้านแค่ครั้งเดียว แต่ยังช่วยให้ชีวิตของคุณดีขึ้นในทุกๆ ด้านตั้งแต่เรื่องการเงิน การเรียน ความสัมพันธ์ ไปจนถึงสุขภาพ เช่นทิ้งเอกสารประกอบการเรียนให้ได้อย่างน้อย 80% แล้วคุณจะเรียนเก่งขึ้นหลายเท่าตัวยิ่งจัดบ้านบ่อยเท่าไหร่ บ้านยิ่งรกมากเท่านั้นแค่เอาของทั้งหมดออกจากกระเป๋าทุกวัน แล้วคุณจะมีเงินเก็บมากขึ้นอย่าเก็บของที่ใช้บ่อยไว้ใกล้มือจะจัดชั้นหนังสืออย่างไรให้มองเห็นโอกาสทางธุรกิจได้ชัดเจนขึ้นถ้าคุณมอบความรักให้กับข้าวของในบ้าน โชคดีก็จะวิ่งเข้าสู่ชีวิตคุณมากขึ้นแค่เก็บของที่วางระเกะระกะให้เข้าที่ แล้วคุณก็จะมีผิวพรรณที่สดใสเปล่งปลั่งอย่าหยอดเศษเหรียญใส่กระปุกออมสินแล้วคุณจะพบว่า แค่จัดวางข้าวของในบ้านให้เข้าที่ สิ่งดีๆ ก็จะวิ่งเข้ามาในชีวิตคุณ!